Aikuisopiskelijan talous


Opintoja edeltävästä elämäntilanteesta riippuen aikuisopiskelijalla on mahdollista rahoittaa opintojaan Kelan opintotuella, Koulutusrahaston aikuiskoulutustuella, työttömän omaehtoisen koulutuksen tuella tai vuorottelukorvauksella.

Kelan opintotuki

Kuka voi saada? opintotukea voi saada korkeakoulututkinnon suorittamiseen, ammatilliseen peruskoulutukseen, ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen, lukion oppimäärän suorittamiseen ja muihin erikseen määriteltyihin opintoihin.
Millaiseen koulutukseen? päätoimiseen opiskeluun, joka kestää vähintään 8 viikkoa, myös ulkomailla opiskeluun.
Tuen määrä? toisella asteella Kelan opintotuki koostuu opintorahasta max.246e/kk, asumislisästä max.201.60 e/kk (jos asut oman tai puolisosi lapsen kanssa voit saada Kelan yleistä asumistukea) ja valtion takaamasta opintolainasta max.300 e/kk. Tuen määrään vaikuttavat mm. asumismenot, tulot ja vanhempien tulot.
Tuen kesto? päätoimisen opiskelun ajan.
www.kela.fi

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki

Millaiseen koulutukseen? tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatillliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen valvomassa oppilaitoksessa, joka kestää vähintään 2 kuukautta tai yhteensä vähintään 43 päivää.
Kuka voi saada? jos opiskelee opintovapaalla tai muulla palkattomalla vapaalla (vähintään 2kk) ja vapaasta muodostuu riittävä tulomenetys tarkastelujakson ajalla.
Edellytyksenä on: päätoiminen työ- tai virkasuhde samaan työnantajaa on tukikuukauden alkamiseen mennessä kestänyt yhdessä tai useamaassa jaksossa vähintään vuoden. Yrittäjältä edellytetään vähintään vuoden toimimista YEL- tai MYEL-vakuutettuna yrittäjänä.Hakijalta edellytetään lisäksi 8 vuoden työhistoria, josta enintään 2 vuotta voi olla työhön rinnastettavaa aikaa (perhevapaat, asevelvollisuusaika).Tukea voidaan myöntää myös alle 8 vuotta työssä olleelle henkilölle, jos työhistoriaa on 31.7.2007 mennessä kertynyt vähintään viisi vuotta.
Tuen määrä? Aikuiskoulutustuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää (ilman korotusosia). Tuki muodostuu perusosasta 551.05 e/kk ja ansio-osasta joka on 45% palkan ja perusosan erotuksesta. Ansio-osan perusteena oleva keskimääräinen kuukausipalkka lasketaan tukikautta edeltäneen palvelussuhteen vakiintuneista ansioista yhteensä vuoden ajalta. Jos aikuiskoulutustukea on myönnetty vanhan lainasäädännön mukaisesti 1.8.2010 jälkeiselle ajalle, Koulutusrahasto tarkistaa tuen määrän ilman eri hakemusta. Aikuiskoulutustuki on veronalaista tuloa.Tuen määrän voi laskea laskurilla Koulutusrahaston sivuilta.
Tuen kesto? Enintään 18 kk (387 tukipäivää). Tukiaika määräytyy kertyneen työhistorian perusteella.
www.koulutusrahasto.fi

Työttömän omaehtoisen koulutuksen tuki eli työllistymistä edistävä palvelu

Kuka voi saada? hakija on työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, on täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä, hakijalla on TE-toimiston toteama koulutustarve ja opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa ja opinnot ovat päätoimisia.
Millaiseen koulutukseen? omaehtoiseen ammatilliseen julkisen valvonnan alaisen oppilaitoksen järjestämään koulutukseen, jonka laajuus toisella asteella on vähintään 20 opintoviikkoa (n. puoli vuotta).
Tuen määrä? Työllistämistä edistävän palvelun ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta (9e/pvä), johon hakijalla työttömänä ollessaan olisi oikeus (työmarkkinatuki, kotoutumistuki, peruspäiväraha tai ansiopäiväraha).
Tuen kesto? enintään 500 päivää, työllistämistä edistävän palvelun ajalta maksettava peruspäiväraha tai ansiopäiväraha kuluttaa työttömyyspäivärahan maksamisen 500 päivän enimmäisaikaa. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen keston ajan, mutta kuitenkin yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kk. TE-toimisto seuraa enimmäisajan kulumista.
Miten haetaan? Työ- ja elinkeinotoimisto toteaa työttömän koulutustarpeen ja opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa. Ansiopäiväraha haetaan omasta ammattiliitosta tai peruspäivärahaa Kelasta.
www.mol.fi, www.tyj.fi, www.kela.fi

Vuorottelukorvaus

Kuka voi saada? kokoaikatyössä oleva työntekijä, joka sopii jäämisestä vuorotteluvapaalle työnantajansa kanssa. Vuorottelukorvauksen saaminen edellyttää, että henkilö on ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut eläkevakuutetussa työssä vähintään 10 vuotta ja ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolojakso. Työntekijä jää työstään määräajaksi vapaalle, yhtäjaksoisesti vähintään 90 kalenteripäivää ja enintään 359 päivän ajaksi. Työnantaja sitoutuu palkkaamaan täksi ajaksi työttömän työnhakijan. Vuorotteluvapaan jälkeen työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.
Tuen määrä? vuorottelukorvaus on 70% siitä työttömyyspäivärahasta, johon vuorottelija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan.Jos vuorottelijalla on vähintään 25 vuoden työhistoria, vuorottelukorvauksen määrä on 80% työttömyyspäivärahasta. Vuorottelukorvaus maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa.
Tuen kesto? 90-359 kalenteripäivää
Huomioi erityisesti! Jos suunnittelet käyttäväsi opiskeluun sekä vuorotteluvapaata että opintovapaata (aikuiskoulutustuki), tulee sinun ensin jäädä vuorotteluvapaalle sillä vuorottelukorvauksen saaminen edellyttää aina vähintään 13 kuukauden työssäoloa ennen vapaalle jäämistä.
www.tyj.fi, www.mol.fi

Ammattitutkintostipendi

Kuka voi saada? kaikki alle 64-vuotiaat näyttötutkinnon suorittaneet, vaatimuksena lisäksi vähintään 5 vuoden työhistoria.
Millaiseen koulutukseen? näyttötutkintona (aikuiskoulutus) suoritettu perustutkinto, ammattitutkinto tai erityisammattitutkinto.
Tuen määrä? 365 e, veroton.
Tuen kesto? saman tutkinnon perusteella maksetaan vain kerran, uuteen tutkintoon voi saada uuden.
Muuta: haettava Koulutusrahastosta 1 vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.
www.koulutusrahasto.fi

Muut etuudet

1.8.2011 alkaen myös näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittava opintotuella tai aikuiskoulutustuella opiskeleva aikuisopiskelija voi saada koulumatkatukea. Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Voit saada koulumatkatukea, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Koulumatkatukea eivät saa oppisopimus- ja työvoimapoliittiset tai työttömän omaehtoisella tuella opiskelevat aikuisopiskelijat.

Alle 30-vuotias päätoiminen aikuisopiskelija voi saada HSL-alueen opiskelijan matka-alennuslipun. 30-vuotta täyttäneeltä päätoimiselta aikuisopiskelijalta alennuslipun saaminen edellyttää myönteistä Kelan opintotukipäätöstä eli muilla rahoitusmuodoilla (aikuiskoulutustuki, työttömän omaehtoisen koulutuksen tuki, vuorottelukorvaus, oppisopimuskorvaus, työvoimapoliittisen koulutuksen tuki) opiskeleva ei opiskelija-alennusta saa.
Aikuisopiskelija voi hankkia SAKKIn opiskelijakortin, jos hän saa kelan opintotukea, opinnot ovat päätoimisia, opinnot kestävät vähintään 8 kk sekä jos ammatillinen oppilaitos on julkisen valvonnan alainen. Aikuiskoulutustukea, työttömän omaehtoisen koulutuksen tukea ja vuorottelukorvausta saavat aikuisopiskelijat sekä oppisopimus- tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa opiskelevat eivät saa SAKKIn opiskelijakorttia.

Toimeentulotuki

Jos sinulla on vaikea taloudellinen tilanne ja rahasi eivät riitä elämiseen, voit olla yhteydessä oman alueesi sosiaaliasemaan. Lisäksi jos sinulla on luottotietohäiriömerkintä eikä sinulla ole oikeutta valtion takamaan opintolainaan, voit olla yhteydessä kaupunkisi talous- ja velkaneuvontaan hakeaksesi opiskelijan sosiaalista luottoa. Tietoa sosiaaliasemista saat kaupunkien omilta sivuilta:
www.hel.fi
www.espoo.fi
www.vantaa.fi
Kaikissa sosiaalitoimeen liittyvissä kysymyksissä saat apua Helsingissä sosiaalineuvonta S-infosta, p. 09 310 44000 (ma-pe klo 10-16).
Tietoa on tarjolla myös chatissa. Chattiin pääset klikkaamalla allaolevaa kuvaketta.
external image b.php?i=mblue&lang=fi
Helsingin sosiaalipäivystys p. 0206 96006 avoinna jokapäivä ympäri vuorokauden kun tarvitset kiireellistä apua elämän tilanteessasi virka-ajan jälkeen.Virka-aikana saat palvelut ensisijaisesti oman asuinalueesi sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelupisteestä


Tietoa, apua ja vinkkejä taloudenhallintaan voit saada myös seuraavilta sivuilta:
Helsingin talous-ja velkaneuvonta
Vantaan talous- ja velkaneuvonta
Espoon talous- ja velkaneuvonta
Omatieto tietoa luottotietohäiriömerkinnästä
Kuluttajavirasto apua taloudenhallintaan
Elintarvikejakelu tietoa pääkaupunkiseudun elintarvikejakelusta
Marttaliitton raha- ja taloussuunnittelu vinkkejä
Takuu-säätiö vinkkejä taloudellisissa vaikeuksissa olevalle itsenäiseen selvitymiseen

Taloudellisissa vaikeuksissa voi kääntyä myös oman kaupungin seurakunnan diakoniatyön puoleen:
Helsingin seurakunnat
Vantaan seurakunnat
Espoon seurakunnat


Asunnon hakeminen


Asunnon hakemisen vaikeuksissa voit olla yhteydessä oppilaitoksen kuraattoriin tai oman alueesi sosiaalitoimistoon.
Aikuisopiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan opiskelija-asuntoa Hoasilta, jos opiskelu on päätoimista, tutkintoon johtavaa ja opintotukeen oikeuttavaa opiskelua pääkaupunkiseudulla.
Tässä on lista yhteistietoineen useista vuokra-asunnontarjoajista.

Turvakodit auttavat perheellisiä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita.Vaikeissa elämäntilanteissa tietoa ja apua saat myös Nettiturvakoti-sivustolta. Väkivaltaa lähisuhteissaan kokeneille monikulttuurisille naisille ja lapsille on oma Monika-naisten Turvakoti Mona.